Bolji proizvodni rezultati krmača uz odgovarajuće minerale

Nivoi i tipovi minerala korišćenih u ishrani krmača su takođe važni u očuvanju njihovih reproduktivnih rezultata.
2018-09-27

Davno su prošla vremena kada se davanje minerala svinjama smatralo jednim obrascem koji odgovara svim slučajevima. Krmače imaju različite potrebe, u zavisnosti od njihovog pariteta, veličine i veličine legla. Obezbeđivanje pravom količinom minerala, poboljšaće proizvodne rezultate krmače, od čega će koristi imati i njeni prasići.

Minerali su važni za održavanje zdravlja i proizvodnih rezultata životinje. Kod priplodnih krmača, određeni minerali su neophodni za uspešno začeće i rađanje. Hrom je potreban za proizvodnju insulina, koji dalje utiče na proizvodnju progesterona, a takodje i na stimulisanje folikula i luteinizirajućih hormona. Oba ova hormona su potrebna za regulaciju ovulacije i imaju direktan uticaj na plodnost i broj legala. Mangan je potreban za proizvodnju progesterona, dok su gvožđe i hrom neophodni za dalju hormonsku aktivnost, koja utiče na preživljavanje embriona u toku suprasnosti. Kapacitet materice, koji diktira broj rođenih prasića, zahteva odgovarajuće količine selena, gvožđa i hroma u stočnoj hrani.

Priplodne životinje  imaju povećane potrebe za mineralima, jer moraju da proizvedu jajnu ćeliju dovoljno snažnu da se dogodi začeće, da obezbede fetus mineralima za dobar razvoj, i u slučaju sisara, proizvedu mleko kojima će dojiti svoje mladunce. Kao takve, priplodne krmače mogu imati nedovoljan unos minerala, naročito kada su im rezerve u tkivima potrošene.

Krmače koje daju velika legla   

Savremena genetika stvorila je krmače koje mogu dati veći broj legala, težu prasad i manju smrtnost potomstva. Ishrana je morala da se promeni da održi korak sa ovim povećanim reproduktivnim kapacitetom krmača. Razmatranje ogleda o hranjenju pokazalo je da stvarne potrebe mogu biti mnogo veće od preporučenih (vidi tabelu 1) od strane Nacionalnog istraživačkog veća (NRC, 1998 & 2012).

Čak i u relativno kratkom vremenskom rasponu od 1998 kada su NRC preporuke objavljene, do 2003, kada je Britansko društvo nauke o životinjama sprovelo sopstveni pregled podataka o mineralima, i narednih NRC preporuka u 2012. , preporučene vrednosti su se značajno povećale. Ovo je naročito očigledno kod minerala koji učestvuju u procesu antioksidacije, kao što su cink, bakar i selen, koji su važni kod životinja sa visokom produktivnošću , kod kojih je došlo do povećanja oksidativnog oštećenja od strane slobodnih radikala iz viših metaboličkih funkcija.

Odgovarajuće snabdevanje antioksidantima putem hrane je važno za zaštitu membrana ćelija, naročito u osetljivim ćelijama koje se brzo umnožavaju, kao što su jajne ćelije i embrioni. Druga istraživanja proučavala su potrebe krmača pri svakom narednom prašenju, i primetila povećanja u potrebnim nivoima gvožđa, cinka i bakra od 16% , a mangana od 14% za krmače pri trećem ili narednim prašenjima za težinu životinje od 240kg, u poređenju sa prvim prašenjem kod kojih je nazimica bila teška 160kg.

Druge studije minerala pokazale su da broj prašenja ima uticaja na koncentraciju hemoglobina u krvi krmače, što je u vezi sa gubitkom gvožđa tokom vremena. Gvožđe je glavni sastojak HEM-a, koji je potreban za efikasno vezivanje kiseonika za crvena krvna zrnca i njegovo snabdevanje u tkivima i organima. Niski nivoi HEM-a odražavaju se na legla prasadi od ovih krmača, što može biti štetno po njihovo zdravlje i rast. Uz to, krmače moraju da imaju dobro snabdevanje kiseonikom u svim delovima tela, da bi se sprečio zamor, naročito u toku prašenja.

Očigledno je da obroci moraju biti formulisani u zavisnosti od broja prašenja, da nadoknade utrošene hranjive sastojke nakon svakog prašenja, i da se osiguraju da krmača uvek ima adekvatan nivo minerala u rezervama tkiva, u pripremi za novu suprasnost. Obroci krmača koji su sadržali komercijalni organski mineralni proizvod Bioplex, imali su, u proseku, 0.5 prasadi više po leglu, prema proračunima iz ogleda sprovedenih u 19 različitih zemalja, i 1kg više u težini u rađanja.

Organski minerali

Minerali se mogu obezbediti u neorganskoj formi (kao oksidi ili sulfati), ili kao helatni „organski” minerali, vezani za male proteine koji su slični obliku u kome se minerali pojavljuju u prirodnoj formi, u sklopu hrane. Pokazalo se da se organski minerali  selektivno troše u stomaku životinje i bolje skladište u tkivima. Dodavanje organske forme selena hrani svinja (Sel-Plex) povećava nivo selena u jetri za 21% u poređenju sa dodavanjem neorganskog Na-selenita. Kod krmača , dodavanje hrani organskih formi gvožđa pokazalo je povećanje distribucije gvožđa kroz posteljicu do fetusa u razvoju. Kao rezultat, dobijamo otpornije prasiće pri rođenju sa većim kapacitetom unosa mleka.

Shodno tome, krmače sa većim nivoom gvožđa, koje proizvode otpornije prasiće imaju veće količine kolostruma i mleka, kao rezultat jačeg sisanja mladunaca. Ogled o hranjenju u kome je korišćen proizvod sa helatnim oblikom gvožđa u ishrani krmača, sproveden 1998. pokazao je da je 10% više prasadi bilo minimalno 6.5kg teže pri zalučenju, sa 8% manjih klasifikovanih kao „lagani” (<5.5kg) u tom periodu. U ponovnom razmatranju dejstva suplementacije gvožđem na težinu prasadi iz 6 različitih zemalja, istraživanje iz 2004. pokazalo je konstantan prirast težine kod prasadi od krmača koje su uzimale organske minerale nasuprot obrocima sa kontrolisanim unosom neorganskih minerala. Dodavanje hrani kombinovanih minerala u vidu proizvoda „Bioplex sow pak” u studiji koja je pokrivala preko 10 prašenja, pokazana je konstantno veća težina prasadi pri zalučenju, sa prosečnom vrednošću povećanja od 6.9kg do 7.4kg.

Obezbeđivanje krmača neorganskim nasuprot organskim mineralima do nivoa preporučenih od NRC (1998) ili prema industrijskim standardima, doprinelo je povećanju legla za 0.4 i 1.5 životinju, tim redom. Ogled na 5 kanadskih farmi sa 10,000 krmača po režimu ishrane, pokazalo je da je dodavanje ovih proizvoda od kombinovanih minerala povećalo stopu prašenja za 1.8% sa 0.3 više legla po krmači u toku njenog životnog veka, i preko 3 praseta više pri zalučenju, po leglu. Prazni periodi smanjili su se za skoro 9 dana, a stopa uginuća krmača smanjila se za 2%. Suplementacija cinkom, bakrom i manganom u ovom kontekstu je važna sa aspekta zdravlja papaka.

Nivoi i tipovi minerala korišćenih u ishrani krmača su važni ne samo za zdravlje i dugovečnost krmača, nego i za obezbeđivanje njihove reproduktivne sposobnosti i proizvodnje otpornog potomstva. Savremene rase imaju povećane potrebe u poređenju sa standardom NRC iz 1998. godine, pa su i  nadzirani i nezavisni ogledi pokazali korist od unosa organskih formi minerala nad tradicionalnim neorganskim izvorima. Organske forme bolje se apsorbuju iz organa za varenje, i bolje skladište u tkivima, te na taj način imaju bolju biološku raspoloživost za krmaču. Ponovna procena potreba za mineralima kod krmača i zamena neorganskih formi sa helatnim orgnaskim oblicima može povećati broj uspešnih prašenja, smanjiti uginuća i povećati broj prasadi po leglu i njihovu težinu pri zalučenju, što sve zajedno doprinosi zdravlju i blagostanju životinje, a takođe i profitabilnosti farme.

 

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image