Alltech zobowiązuje się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, inicjatywy Global Compact ONZ i inicjatywy Science Based Targets

2019-10-29

Alltech wykonał znaczący krok ku realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i swojej wizji „Planet of Plenty” ™. Dr Mark Lyons, prezes i dyrektor generalny Alltech, podpisał list do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązując Alltech do inicjatywy ONZ „Global Compact”, koncentrującej się na pozytywnych postępach w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Ponadto Alltech zobowiązał się do osiągnięcia dziewięciu spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDG). W 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły cele zrównoważonego rozwoju, które są pilnym wezwaniem do działania dla wszystkich krajów. Każdy z SDG ma określone, możliwe do zrealizowania punkty, które przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu.

 

 „Global Compact” przy ONZ, największa na świecie inicjatywa zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw, pozwala ONZ nawiązywać współpracę z firmami, wspierając je w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Firmy, które dołączą do „Global Compact”, proszone są o wybranie celów, które ich zdaniem są najbardziej zbliżone do ich podstawowej działalności, a zatem mogą być przedmiotem działania spółki.

 „Wierzymy, że poprzez wdrażanie nowych technologii, doskonalenie praktyk biznesowych i wprowadzanie innowacji, sektor rolno-spożywczy może wspierać „Planet of Plenty” ™” - powiedział dr Lyons, do którego dołączyła pani Deirdre Lyons, współzałożycielka Alltech, oraz współpracownicy z globalnej centrali firmy. „Dziś dołączamy do rosnącej liczby organizacji na całym świecie, z pasją zaangażowanych w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości.”

Alltech wybrał dziewięć SDG, które są zgodne z podstawową działalnością firmy i z  jej wizją „Planet of Plenty” ™:

Zero głodu

Podstawowym celem rolnictwa jest zapewnienie ludziom żywności. Ostatecznym celem byłoby całkowite zlikwidowanie głodu na świecie i zapewnienie wszystkim mieszkańcom planety dostępu do obfitego i pożywnego pożywienia. Rozwiązania żywieniowe Alltech dla gleby, upraw i pasz dla zwierząt stawiają ją na początku łańcucha pokarmowego, a jej globalna obecność pozwala firmie współpracować z innymi w dążeniu do tego celu, oraz wypełnić misję stworzenia „Planet of Plenty” (Planety Obfitości).

Dobre zdrowie i jakość życia

Badania prowadzone przez Alltech Life Sciences przekładają 40 lat innowacyjnych rozwiązań firmy w zakresie żywienia zwierząt na zdrowie ludzi. Alltech osiąga postępy w zakresie dbania o zdrowie jelit i mózgu, oraz dokonuje przełomów w szukaniu alternatyw dla jednego z najdroższych leków w USA - insuliny. Ponadto technologie paszowe Alltech wspierają dążenia producentów do ograniczania antybiotyków, ponieważ oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe staje się coraz większym problemem. Fundacja „Lyons Family Life”, ustanowiona przez rodzinę założyciela Alltech, doktora Pearse’a Lyonsa, ma na celu wspieranie opieki nad pacjentami i zapewnienia bezpieczeństwa leków.

Dobra jakość edukacji

Edukacja, jako podstawa sukcesu, powinna być najwyższym priorytetem dla każdej firmy i kraju, jednak postęp musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, jak brak zasobów. Alltech zachęca członków swojego zespołu do kontynuowania edukacji poprzez możliwości rozwoju kariery i zapewnianie wewnętrznych możliwości uczenia się i szkolenia. Firma stworzyła również inicjatywy mające na celu edukację dzieci i młodzieży poprzez finansowanie i projektowanie szkolnych laboratoriów, zapewnianie możliwości stypendialnych w konkursie „Alltech Young Scientist” oraz zawieranie sojuszy z uniwersytetami w celu ułatwiania zdobywania naukowych tytułów licencjackich i doktoranckich.

Równość płci

Jako globalna firma przykładająca dużą wagę do badań naukowych, Alltech ma pozytywny wpływ na wdrażanie tego celu w ponad 120 społecznościach, w których działa. Alltech uważa, że ​​promowanie różnorodności jest niezbędne w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. Partnerstwo z przedsięwzięciami, takimi jak Szczyt Kobiet w Żywności i Rolnictwie, wspiera umocnienie pozycji kobiet i pomaga zagwarantować, że młodzi ludzie znajdą swoje miejsce w rolnictwie, gdzie będą mogli zaplanować swoją dalszą karierę.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel ten koncentruje się na ograniczeniu  nieformalnego zatrudnienia, pracy dzieci, handlu ludźmi i różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Działania w kierunku wprowadzenia godnej pracy i wzrostu gospodarczego są niezbędne dla firm, społeczności, w których prowadzą działalność, a nawet dla świata. Globalna sieć operacyjna Alltech przestrzega rygorystycznych praktyk zatrudnienia, a jej obecność w ponad 120 społecznościach daje firmie szansę na pozytywne zmiany w obsługiwanych regionach.

Działania w dziedzinie klimatu

Zmiana klimatu jest jednym z punktów SDG, które dotykają ludzi, zwierząt i roślin we wszystkich częściach świata, na lądzie i w wodzie. Kilka produktów Alltech uzyskało certyfikat Carbon Trust, który zaświadcza, że ograniczają one emisję gazów cieplarnianych. Firma planuje wykorzystać partnerstwo branżowe we wszystkich sektorach rolno-spożywczych w celu dalszego promowania technologii żywieniowych i ulepszonych praktyk zarządzania gospodarstwami, które zmniejszają wpływ na środowisko.

Życie pod wodą

Olej rybny i mączka rybna są często podstawowymi składnikami diety zwierząt. Przyczynia się to do przełowienia naszych oceanów, a producenci starają się znaleźć zrównoważone rozwiązania. Pomocne okazało się przejście na alternatywne pasze, takie jak glony lub owady, ale wciąż można zrobić wiele, aby poprawić metody produkcji żywności w akwakulturze. Alltech może przyczynić się do tych starań na kilka sposobów, w tym poprzez Alltech Coppens Aqua Center w Holandii.

Życie na lądzie

Ten punkt SDG uwzględnia wyzwania, takie jak pustynnienie, degradacja ziemi, susza i wylesianie. Alltech specjalizuje się w naturalnych rozwiązaniach, które optymalizują wydajność oraz plon zwierząt i upraw poprzez żywienie, technologię i ulepszone zarządzanie, które mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na te zagrożenia.

Partnerstwa na rzecz celów

​W tym przypadku staramy się połączyć technologię i naukę, które leżą u podstaw innowacyjnych założeń firmy Alltech. Firma podziela przekonanie, że ambitne cele nakreślone przez ONZ nie będą możliwe bez połączenia jak największej liczby firm, organizacji i osób w ramach wspólnego działania. Wizja „Planet of Plenty” ™ firmy Alltech jest wezwaniem do współpracy bez względu na różniące nas sektory przemysłu i granice geograficzne.

Deklaracja Alltech została przyjęta przez „Global Compact” przy ONZ, a firma oficjalnie dołączyła do sieci ponad 9500 firm i 3000 uczestników niebędących przedsiębiorcami zaangażowanych w budowanie zrównoważonej przyszłości.

Obok realizacji SDG ONZ Alltech zaangażował się także w inicjatywę „Science Based Targets”. Zadaniem tej inicjatywy jest  pomoc przedsiębiorstwom w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz dzielenie się postępami dzięki przejrzystej dokumentacji i sprawozdawczości.

 

Podpis: dr Mark Lyons, dyrektor generalny i prezes Alltech, wraz z panią Deirdre Lyons, współzałożycielką Alltech, podpisali list do sekretarza generalnego ONZ, na mocy którego Alltech dołączył do inicjatywy ONZ „Global Compact”.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image