ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดร.กาสซันฟา นาเซียร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องของออลเทคแบ่งปันประสบการณ์ให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มโคนมในช่วงภาวะเครียด

Slide Image: 

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image